Předkládáme Vám hodnocení činnosti města v oblastech, které jsme Vám předkládali v programovém prohlášení rady města Boskovice pro volebního období 2022 až 2026. Toto hodnocení Vám předkládáme za první rok našeho působení za uskupení, která mají obsazení ve vedení a radě města, tj. za uskupení  Změna 22Naše BoskoviceČeská pirátská strana.

Hned na začátku můžeme říct, že první rok našeho působení hodnotíme velice pozitivně. Prakticky se dá při zpětném ohlédnutí říct, že se podařilo udržet směr, který jsme si při volbách vytyčili a také se podařilo začít plnit předvolební sliby, které jsme dali Vám, voličům.

Víme, že komunální politika není jen o volených zastupitelích, radních, místostarostech a starostce, ale také o dalších zástupcích z odborné a laické veřejnosti, kteří jsou součástí výborů a poradních orgánů rady a zastupitelstva, zástupců osadních výborů a dozorčích rad. Všem chceme tímto vyjádřit velké poděkování za jejich investovaný čas, energii a konstruktivní přístup.

Na následujících stránkách uvádíme bližší vývoj toho s ohledem na deklarované body programovém prohlášení města. Jednotlivé odrážky v kapitolách níže představují přímo body Programového prohlášení rady města Boskovice.

Dokument si můžete stáhnout i v PDF verzi na následujícím odkazu: Hodnocení 2022-2023

Řízení a hospodaření města

Hospodaření města bylo velkou mírou nadiktováno rozjetými projekty a připraveným rozpočtem předchozím vedení města. Naší prací bylo nejen efektivně navázat, ale také velice rychle zareagovat na vzniklou situaci s energetickou a ekonomickou krizí.

 • Začali jsme hledat řešení pro zhodnocení volných finanční prostředků, aby město netratilo na vysoké inflaci a zřídili jsme sporožirový účet, který by měl do konce roku do rozpočtu města přinést přes 3 miliony korun.
 • Hledáme úspory v energetické náročnosti na majetku města. Provádíme energetické audity a řešíme snižování nákladů na vytápění a spotřebu elektrické energie.
 • Podařilo se nám dohledat možné úspory v již nasmlouvaných zakázkách z minulého volebního období. Mezi ty největší úspory patří rekonstrukce služebny městské policie, stavba mostu na Šmelcovně nebo oprava čistírny odpadních vod. Zpracovatelé zakázek si začínají uvědomovat, že jim nebudou schváleny všechny předložené vícepráce!
 • Ve spolupráci s městskými organizacemi (Služby Boskovice, Kulturní zařízení města Boskovice, Základní a Mateřská škola, Nemocnice Boskovice a Městská správa sociálních služeb) se nám podařilo překonat dramatický nárůst cen energií při schůdném zachování jejich provozu.

Na uvedených příkladech je názorně vidět, že se nám podařilo vedení města uchopit z té dobré strany, daří se hledat způsoby efektivní spolupráce s dodavateli, soutěžit udržitelné ceny energií (elektrická energie a plyn) a zachovávat a zlepšovat služby pro občany.

Urbanismus a doprava

Dle našeho programového prohlášení jsme uchopili urbanismus a dopravu odlišným způsobem, než bylo doposud zvykem. Začali jsme využívat odborníky při řešení stavebních projektů ve městě. Zapojení odborníků má za následek to, že nějaké projekty se musely předělat, případně zrušit, a to i za cenu nevyužití finančních prostředků z některých dotačních programů. Ukazuje se, že tento postup je správný a povede k lepšímu a kvalitnějšímu řešení pro všechny. Jako typickou ukázku můžeme uvést následující projekty.

 • Oprava projektu pro rekonstrukci ulice Lidická, u které byla nevhodným způsobem řešena křižovatka u pracoviště školy na nám. 9. Května a kde je potřebné brát především zřetel na pohyb přecházejících dětí.
 • Pozastavení projektu na rekonstrukci křižovatky u pošty, kde bylo zcela zřejmé, že pro danou zástavbu není možné vybudovat dostatečně velkou okružní křižovatku s jistotou bezpečného pohybu všech účastníků silniční dopravy, včetně chodců.
 • Zrušení nerealistického řešení sportovní haly, a to jak z architektonického a urbanistického pohledu, ale také z pohledu finančních možností města.
 • Rekonstrukce ulice Na Skalce - původní zděděný projekt jsme od základu smysluplně upravili a zdárně v roce 2023 zrekonstruovali. I přesto, že rozsah rekonstrukce se výrazně navýšil, tak se nám povedlo celkovou cenu za tuto rekonstrukci snížit pod původně plánovaný rozpočet.

Zrušením nevhodných projektů jsme neskončili, ale začali jsme věci řešit koncepčně, a hlavně pro lidi. Podařilo se nám i s podporou architektonické komory vypsat první veřejnou architektonickou soutěž na areál Červené zahrady, která by měla být dokončena v prosinci 2023. Postavili jsme se konečně čelem k bezpečnosti na našich silnicích a aktivně chceme řešit stále větší problém „pirátů silnic“, kteří po městě jezdí i více než 80 km/hod. Dále jsme se postavili bezohledným parkujícím řidičům, kteří jsou přesvědčeni že městské silnice tu jsou jen proto, aby si zaparkovali své oblíbené auto co nejblíže ke vchodu svého obydlí.

Jsme si vědomi toho, že kvalitní projekty, zlepšení dopravy, zajištění bezpečného parkování a obecně bezpečnost pro všechny z nás, ať už řidiče, cyklisty, chodce od dětí až po seniory bude něco stát, ale na druhou stranu vše děláme pro naši společnou budoucnost v horizontu několika desetiletí.

Školství a vzdělávání

Nikomu v Boskovicích určitě neuniklo jedno z horkých témat letošního podzimu, a to je zpracovaná analýza pro zachování nebo rozdělení Základní školy Boskovice. Kromě samotné analýzy, která dle našeho názoru byla zpracována na vysoké úrovni, se po Boskovicích začaly šířit různé vymyšlené dezinformace. Rádi bychom využili této příležitosti a situaci ukotvili na aktuálně platném stavu.

Byla zpracována analýza popisující stav a možnosti, které bychom mohli využít při rozhodování o budoucím statusu Základní školy Boskovice. I přesto, že každý se může přiklánět k jinému řešení, tak není nic rozhodnuto. Rozhodnutí musí přijít, bude to společné politické rozhodnutí a věříme, že toto rozhodnutí bude směřovat rozvoj školy směrem, který zajistí tu hlavní premisu, a to poskytovat kvalitní a nejlepší možné vzdělávání všem dětem zajišťující rovnost šancí v přístupu dětí ke vzdělávání a při přechodu na další stupeň vzdělávání.

Město Boskovice se stalo členem Klubu zřizovatelů EDUin pro vedení aktivní diskuse o problematice zřizování základních škol včetně spolupráce mezi řediteli a zřizovatelem. Aktivně se podílíme na vytváření kontaktů s jinými městy např. účastí na Konferenci pro zřizovatele LEPŠÍ ŠKOLA podzim 2023.

V roce 2023 jsme prosadili navýšení rozpočtu na sportovní přípravu dětí v Mateřské škole Boskovice. Díky tomuto navýšení je možné provádět sportovní přípravu dětí na všech třech pracovištích.

Zdravotnictví, sociální politika a bydlení

Zdravotnictví a zejména Nemocnice Boskovice se stala již od začátku našeho nástupu do vedení města velkým politickým tématem pro opozici. I přes veškeré dění v posledních měsících, výpovědích smluv a nelehkou dobu pro všechny nemocnice v České republice bychom rádi ujistili všechny občany, že nemocnice se nezavírá a je tu pro Vás. Dění v Boskovickém zdravotnictví v roce 2023 nejvíce ovlivnily následující události.

 • Na začátku roku 2023 z vlastního rozhodnutí rezignoval jednatel nemocnice a až do nástupu nového jednatele zastávala tuto nelehkou funkci starostka města Jana Syrovátková.
 • Blízkost fakultních nemocnic Brna a případně další, většinou osobní důvody, způsobují odchod kvalifikovaných lékařů, které není jednoduché nahradit.
 • Díky nešťastně napsanému zákonu z dílny ministra zdravotnictví se na nemocnici snesly problémy v podobě vypovězených dohod o práci přesčas.
 • Byli bychom rádi, kdyby si všichni, ať politici či nepolitici, uvědomovali, že nemocnice tu je pro nás pro všechny a je potřebné dělat vše proto, aby zůstala zachována maximální možná péče. Rádi bychom shrnuli kroky, které se pro zachování Nemocnice Boskovice podařilo udělat a dělají.
 • Bylo provedeno řádné výběrové řízení na nového jednatele Nemocnice Boskovice a nový jednatel byl řádně zvolen s účinností od 15. června 2023 (Ing. Miloslav Kavka, MBA).
 • V souladu s pověřením zastupitelstva města probíhají jednání s Jihomoravským krajem o možném převzetí nemocnice Boskovice pod Jihomoravský kraj.
 • V průběhu roku hledáme kvalifikované lékaře pro zajištění služeb v různých oblastech zájmu Nemocnice Boskovice.
 • Řešíme rekonstrukci a modernizaci Nemocnice Boskovice zajišťující její budoucí provozuschopnost (nákup nových přístrojů, obnova rozvodů medicinálních plynů a další).

V každém případě však společně s novým jednatelem nemocnice řešíme provoz nemocnice za všech okolností, tj. např. nedostatek lékařů a jiného personálu, opravy za provozu, vypovězené smlouvy o přesčasech. Ocenili bychom a snažíme se i o spolupráci a konstruktivní přístup při řešení situace v Nemocnici Boskovice s ostatními partnery, jako jsou opoziční strany v zastupitelstvu Boskovic, hejtmanem a radními na kraji, vedením krajských a fakultních nemocnic v Brně, ale to se bohužel ne vždy daří.

Kromě nemocnice se pracovalo v dalších oblastech, mezi které patří rekonstrukce bydlení v sociálních službách Boskovice nebo řešení senior pointu. Dále řešíme aktivní skupiny směrem na bezdomovectví a drogovou problematiku, která se bohužel nevyhýbá ani našemu městu.

Energetika

Energie je další diskutované téma konce minulého a v průběhu letošního roku. Město, potažmo Služby Boskovice, jako provozovatel sportovních zařízení, kotelen a distribuce tepla řešili, jakým způsobem budeme všichni schopni ustát několikanásobné zdražení cen plynu a elektrické energie. Klidu nám tenkrát nedávalo ani nerozhodné jednání vlády, která nejen obce, ale také občany a firmy, držela v nejistotě, zda zavede cenové stropy na energie anebo si budeme muset poradit sami. Pro podporu města, městských organizací a občanů jsme udělali následující.

 • V době vysokých cen a nejistoty, zda spolky pracující s našimi dětmi budou schopny uhradit vysoké ceny za energie jsme přišli s novým programem reagující na vývoj situace vyhlášením dotačního programu „Energie pro volnočasové aktivity na rok 2023“.
 • Rada města řešila strategii, podmínky a ceny komodit na 8 jednáních tak, abychom měli pro město, organizace a vytápění bytových domů ty nejnižších možné cenové nabídky pro dodavatele elektrické energie i plynu.
 • Řešíme energetické audity na městských budovách a v různých provozech, abychom našli možnosti energetických úspor a tím snížení nákladů na vytápění a další provoz.
 • Povedlo se získat dotaci a zrealizovat první etapu výměny veřejného osvětlení za výrazně úspornější LED svítidla. 

Životní prostředí a veřejný prostor  

Jsme přesvědčeni, že město může být synergickým prostředím mezi výstavbou, zelení, prostorem pro děti a mládež apod. Budování veřejného prostoru je jednou z oblastí, kterou za bude také zabývat nová městská architektka.

 • Obnovujeme městský mobiliář a vyměnili jsme část veřejných odpadkových košů.
 • Rozšiřujeme výsadbu trvalkových i letničkových záhonů ve města a hledáme možnosti rozšiřování zeleně společně s občanskými spolky.
 • Budujeme klidová místa, jako jsou např. vodní tůně u cyklostezky na Mladkov.
 • Zpřístupnění parku u kostelíku Všech svatých pro veřejnost.

Komunikace, média a digitalizace  

Pod pojmem komunikace se v Boskovicích rozuměl Zpravodaj a internetové stránky s Facebookem. Nikdo se však nezamýšlel nad tím, že s příchodem různých médií přichází také velké množství práce s tím, jak se tyto prostředky používají a co pozitivního mohou přinést. Podívali jsme se na komunikaci zevrubně a podařilo se nám udělat velké množství věcí.

 • V červnu jsme do zastupitelstva předložili ke schválení návrh na zřízení „Výboru pro média a participaci“, který byl následně zřízen a začal se celou problematikou zabývat.
 •  Připravujeme zadání pro úpravu internetových stránek města Boskovice, aby odpovídaly požadavkům dnešní doby na rychlé a přehledné předávání informací občanům města a aby bylo jednoduše dohledatelné vše, co v daný okamžik potřebujete. Realizaci plánujeme na rok 2024.
 • Ke svému konci se blíží digitalizace úřední desky a rozšiřujeme Portál občana, přes který bylo možné v letošním roce podávat i přihlášky do grantového systému města.
 • S občany komunikujeme osobně a veřejně. Příkladem toho mohou být jednání o knihovně nebo veřejné projednávání provedené analýzy pro zachování nebo rozdělení Základní školy Boskovice.
 • Chceme dále zkvalitňovat Zpravodaj města Boskovice, proto řešíme nastavení pravidel jeho vydávání, které umožní redaktorovi objektivně a vyváženě informovat o dění ve městě

Sport a volný čas

Ať chceme nebo ne, tak důležitým tématem v oblasti sportu je výstavba sportovní haly. Ale sport v Boskovicích není jen sportovní hala a dělo se toho mnohem více, včetně věcí spojených s volnočasovými aktivitami.

 • Během prvního roku ve vedení města jsme udělali důležité kroky směrem k zahájení výstavby sportovní haly ještě v tomto volebním období.  Vypsali jsme první architektonickou soutěž na generel areálu Červené zahrady, do které se přihlásilo 11 soutěžících z toho 5 jich porota doporučila na dopracování v druhém kole. Výsledky budou známy na konci tohoto roku. Generel nám odpoví na otázku, kde a jaké sportoviště v budoucnu bude.
 • Výrazně jsme finančně posílili sportovní grantový systém tak, aby naše děti a mládež měli výběr z co nejširšího spektra sportovních klubů a organizací a abychom nepřenášeli veškeré rostoucí náklady na rodiče sportujících dětí a mládeže, pro něž by se tak tyto náklady za kroužky mohly stát neufinancovatelnými.
 • Rozšířili jsme sportovní přípravu v mateřské škole i na poslední budovu MŠ, a to pracoviště Bílkova. Od září tedy sportovní příprava funguje na všech budovách MŠ v Boskovicích.
 • V době, kdy se velmi prudce zdražily energie, jsme vyhlásili mimořádnou dotaci na energie pro volnočasové organizace tak, aby tyto organizace byly schopné překonat toto těžké období.
 • Proběhla důkladná revize volnočasových dotačních titulů, při které došlo k řadě významných změn.
 • Podporujeme elektronizaci a zavedli jsme možnost podávání žádosti o dotace elektronicky přes portál občana a tím všem ušetřit drahocenný čas.
 • Zřídili jsme volnočasovou komisi

Kultura

Nejen prací živ je člověk. Také je vhodné myslet na potravu pro duši a my jsme si toho vědomi. V úzké spolupráci s KZMB se snažíme dělat kroky, které pomohou nejen zachovat, ale i rozumně rozšiřovat kulturní program ve městě.

 • Dokončili jsme a uvedli do provozu druhý komfortní promítací sál v kině Panorama.
 • Navýšili jsme alokaci finančních prostředků v dotační programu kultura pro rok 2023.
 • Provedli jsme celkovou rekonstrukci scénického osvětlení na Sokolovně.
 • Stále bojujeme o získání stavebního povolení na knihovnu dle projektu Zdeňka Fránka. Bohužel stále narážíme na odvolání účastníků stavebního řízení.
 • Inovovali jsme Dotační program Kultura pro rok 2024. Navýšili jsme částku na konkrétní akci z 50 na 100 tisíc Kč a zavedli jsme možnost podpory provozu kulturní klubovny ve výši 200 tisíc Kč.
 • Vedeme diskusi s ředitelem KZMB o strukturální modernizaci rozpočtu organizace. Tato modernizace umožní efektivnější čerpání městských financí a stabilnější pokrytí potřeb organizace, která tu je především pro kulturní vyžití našich občanů.

Místní části a spolupráce s nimi

Boskovice nejsou jen centrální město, ale také místní části Vratíkov, Hrádkov, Mladkov a Bačov. Tyto místní částí jsou součástí Boskovic a také je takto bereme. Z tohoto důvodu jsme zavedli výjezdní zasedání. Dle vyjádření místních je to po několika letech, někde i desetiletích, kdy k nim oficiálně zavítal někdo z vedení města a ptal se, co je trápí, co by potřebovali zlepšit, jak vnímají pozici místní části vůči městu nebo třeba, jak funguje osadní výbor.

 • Po dohodě s osadními výbory jsme uspořádali oficiální zasedání městské rady v osadních výborech Vratíkov a Hrádkov.
 • Příklady věcí, které místní nejvíce vyslovovali: komunitní integrace „staro“ a „novo“ usedlíků, možnosti města v oblasti kultury a provázanosti na osadní výbor, pomoc města s řešením místních problémů, možnost výstavby v oblastech osad a další.
 • Při setkání v osadních výborech jsme měli možnost se potkat s velice otevřenými lidmi, kteří pro komunitu dělají velké množství věcí, organizují různé akce pro děti a mládež, angažují se v rozvoji osady apod. Těmto všem bychom ještě jednou rádi touto cestou chtěli poděkovat za všechno, co dělají a že díky nim tyto části města ožívají a žijí!

Cestovní ruch a regionální rozvoj

Město Boskovice má svoji historii a prakticky vše, co velká města, ale přitom jsme osamoceni na sever Jihomoravského kraje. Pro posílení cestovního ruchu je nutné do města dostat turisty a jiné návštěvníky. To se dlouhodobě daří pomocí velkých kulturních, sportovních a dalších akcí, které efektivně využívají to, co jim město Boskovice dlouhá léta buduje.

 • Řešíme získání pozemků pro vybudování cyklostezky směrem na Svitávku a pozemkové vztahy pro vybudování cyklostezek směrem na Sudice a Vratíkov.
 • Hledáme možnosti rozvoje klidových míst v Boskovicích. Přišli jsme s rozvojem oblasti západně od Boskovic a s vybudováním tůní u cyklostezky na Mladkov.
 • Zrekonstruovali jsme informační centrum v Boskovicích a plánujeme jeho další rozvoj a propojení s galerií.
 • Řešíme rekonstrukci oblasti u skleníku a letního kina, abychom získali ucelenou oblast pro kulturní vyžití a navázali na rekonstrukci letního kina.

Podpora a rozvoj podnikání

Město Boskovice je atraktivním partnerem nejen pro velké podnikatelské subjekty, ale také pro malé podnikatele a živnostníky. Snažíme se rozšiřovat spolupráci mezi městem a těmito subjekty a dařilo se nám hned v několika oblastech.

 • Aktivně přistupujeme k jednání se zástupci firem, podnikatelů a živnostníků.
 • Ve spolupráci s firmou LD Seating, jsme vytvořili projekt, na jehož konci byl finanční dar 70 tis. pro Betany.
 • Společně se zaměstnanci ITABu jsme v okolí Boskovic sázeli nové stromy.
 • Hledáme možnosti podpory vzdělávání začínajících podnikatelů a živnostníků, které jim usnadní start jejich komerční činnosti a opět rozjíždíme populární program „Podnikni to!“.